AYVALIK TEKNE TURU TEKNEDE 中LE YEME休 DAH軱!!(4 EK軲 PAZAR)


174,00 TL

Ki㱮:
Adet


AYVALIK TEKNE TURU
 
7 SAAT TEKNE TURU DAH軱 
TEKNEDE Ö蠰E YEME休 DAH軱
TEKNEDE MÜZ軰 VE AN軲ASYON DAH軱  
SAAT 06:00  HAREKET
AKÇAY'DA KAHVALTI  MOLASI
6 SAAT TEKNE TURU
ORTUNÇ ADASI
PINAR ADASI
軳C軷L ADASI
Ö蠰EYEME休 ( BALIK - SALATA – MEYVE)
AKVARYUM ADASI
YE掭LKOY ADASI
AL軧EY ADASI ( CUNDA ADASI ) 1 SAAT SERBEST ZAMAN
GER DÖNÜ Ç軳 HAREKET
ÜCRETE DAH軱
ULA轎M 
TUR GÖREVL軸 H軿METLER
AYVALIK'TA 6 SAAT TEKNE TURU
TEKNEDE ALINAN Ö蠰EN YEME休
(BALIK,SALATA,MEYVE)
L黷fen A瘕daki Bilgileri Doldurunuz
 Ad Soyad * :
 GSM * :
 Ka Ki㱮 Kat齦mak 輘tiyorsunuz ? :
 Adres :
 E-Posta * :
 Notunuz :
G黺enlik Kodu
: (蔺lem sonucunu giriniz)
* Zorunlu Alanlar

* Acentam齴 hiçbir tur için koltuk numaras garantisi vermez

 *Tur program齧齴 sözleenin bir parças齞齬. Ayr düünülemez, rehberimiz günün ve hava rtlar齨a göre tur program齨 uygulamak kayd齳la s齬alamas齨 de餴⺶irebilir.Gerekli görmesi durumunda gece turu düzenlenebilir.

*Turlar齧齴 Band齬ma ve Bal齥esir Hareketli olup ba⺧a 㧐hirlerden gelen misafirlerimiz bu 㧐hirlere gelmesi gerekmektedir.

 *Acentam齴 istedi餴 zaman fiyat güncellele hakk齨a sahiptir. Ancak ödemesini yapan misafirlerimiz fiyat art齨dan etkilenmez.

*Gezi araçlar齧齴 misafir kat齦齧 say齭齨a göre belirlenir.

*Çocuk indirimleri iki yeti⺧in yan齨da ebeveynleri ile ayni odada 3. ve 4. ki㱮 olarak kalmalar halinde uygulan齬. Tek bir çocuk için kullan齦齬. 0–6 ya çocuklarda otel konaklamas齨da yatak verilmeyebilir. Ulam araçlar齨da 2 yan doldurmu çocuklar için koltuk zorunlulu饀 bulundu饀ndan, ücrete tabidir.

*Kay齮 an齨da rezrvasyon bedelinin en az %35 i Günübirlik gezilerde gezi tarihine 5 gün konaklamal ve yurtd turlarda gezi tarihine 20 gün kala ödemenin tamamlanmas gerekmektedir.

*Bu belgede yer alan bilgiler Ki㱮sel verileri koruma Kanunu kapsam齨da al齨m olup,ilgili taraflara gerekli bilgilendirmeler yap齦mt齬.

YILCAN TUR軿M SEYAHAT ACENTASI YURT Ç VE YURTDI轎 PAKET TUR SÖZLE轒ES

I-ÖDEMELER

1) Kay齮 an齨da rezervasyon bedelinin en az % 35’i , bakiyesinin ise gezinin baamas齨dan en geç 20 gün önce ödenmesi gerekmektedir. An齦an süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekle⺶irilmemesi halinde yap齦an rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin % 35’i cayma tazminat olarak tüketiciye fatura edilir. Ayr齝a tur sat齨dan önce kaparo olarak kesin rezervasyon s齬as齨da al齨an bedel tura kat齦齧 güvence tutar olarak al齨d齨dan mü⺶erinin ücretin geri kalan miktar齨 ödememesi durumunda iadesi sözkonusu de餴ldir.

   YILCAN TUR軿M ’un yurtd gezilerine kay齮 yap齦齬ken toplam ücret kredi kart ile vade fark uygulanarak taksitlendirilir yada pe㱮n olarak tahsil edilir.

II- 軵TAL – VAZGEÇME – DE休掭KL軰LER

1) YILCAN TUR軿M, tura kat齦an ki㱮lerin yeterli say齳a ulaamalar齨a ba餷 olarak ve gerekli gördüü durumlarda ilan etti餴 veya kay齮 ald turlar gezi baang齝齨dan 7 gün öncesine kadar k齭men veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamam齨 iade alma hakk齨a sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakk do餸az.

2) Tüketicinin gezisinin baamas齨a 30 gün kalaya kadar iptal etmesi durumunda ücretinin tamam iade edilir ( kaparo al齨an turlarda kaparo tutar hariç). Ancak uçak,tren ve gemi ile yap齦an turlarda biletler grup bileti olarak al齨d齨dan ilgili firmalar齨 iptal ve de餴㱮klik kurallar aynen uygulan齬.

3) Tüketici, gezinin baamas齨dan 30-15 gün önce rezervasyonunu herhangi bir sebep ile iptal- de餴㱮klik talep edilmesi halinde gezi bedelinin % 35’ ini, 15 günden sonra ise gezi bedelinin tamam齨 YILCAN TUR軿M ’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Uçak-tren ve gemi ulamlar齨da ilgili firmalar齨 iptal ve de餴㱮klik kurallar aynen uygulan齬.

4) Uçak, tren ve gemi ba餷ant齦 turlarda biletler al齨d齥tan sonraki iptallerde mazeret geçerli olmay齪 uçak-tren ve gemi biletlerinin iadesi yap齦maz.Uçak, tren yada gemi biletlerinde tay齝 firmalar齨 iptal ve iade rtlar geçerlidir.

5) Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamam齨 saptanm süre içerisinde yat齬mam olan tüketiciler, rezervasyonlar齨 iptal ettikleri takdirde dahi yukar齞a belirtilen limitlere ba餷 olarak ayn oranda ücretin kendilerinden tahsil edilece餴ni 㱮mdiden kabul etmi say齦齬lar.

6) Tarifeli uçuarda isim de餴㱮kli餴 kesinlikle yap齦amamaktad齬. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili hava yolunun uygulad cezay ödemekle hükümlüdür.

7) Tüketicinin baang齝齨 kaç齬d geziye i⺶irak edece餴ni yaz齦 olarak bildirmemesi durumunda, YILCAN TUR軿M  tüketici ad齨a yap齦m tüm rezervasyonlar gezinin baang齝齨dan 24 saat sonra iptal etme hakk齨a sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yap齦maz.

III – GENEL HÜKÜMLER

1) YILCAN TUR軿M, gezi kapsam齨daki otel isimlerini, ulam araçlar齨, hareket saatlerini programda belirtilen standartlara ba餷 kalmak ko⺷luyla tüketiciye bildirim yap齦mas suretiyle de餴⺶irme veya tüketiciyi ba⺧a acenteye devretme hakk齨a sahiptir. Kay齮 esnas齨da verilen tur programlar örnek programlard齬. Tur programlar齨da belirtilen ekstra turlar齨 organize edilece餴 tarihler rehberlerin inisiyatifi ile de餴⺶irilebilinir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin k齭alt齦mamas ve kal齨acak tesislerin s齨齠 ve kategorilerinde de餴㱮klik yap齦mamas halinde gezi rtlar齨齨 yerine getirilmi oldu饀nu kabul eder.

2) Charter uçuar ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararas havac齦齥 kurallar齨a tabii oldu饀ndan Var䁖va Konvansiyonu havayollar ile bu uçuarda her türlü saat de餴㱮kli餴 yap齦abilinir. Hareket saati garanti edilemez. Tay齝, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini de餴⺶irebilir. Veya duraklama yapmayabilir. Uçu saatleri 48 saat önce kesinle⺶i餴nden sat s齬as齨da belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konulardaki de餴㱮klikler nedeniyle YILCAN TUR軿M sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yap齦acak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

3) YILCAN TUR軿M ’dan vize iemlerini takip etmesi talep edildi餴 takdirde tüketicinin en az alt ay geçerli pasaportu olmas ve ilgili Konsoloslu’饀n belirlemi oldu饀 evraklar ve süre çerçevesinde YILCAN TUR軿M’a baurmas gerekmektedir. Vize iemlerinde YILCAN TUR軿M tüketici ile konsolosluk aras齨da arac konumundad齬, al齨amamas齨dan sorumlu de餴ldir. Vizenin Konsolosluk taraf齨dan onaylanmamas durumunda yukar齞a belirtilmi iptal rtlar geçerli olacakt齬.

4) Sözleede imzas bulunmayan ancak sözleeye konu geziye kat齦an tüketici (ler), kendi adlar齨a kay齮 yapt齬makla görevlendirdikleri tüketici (ler)nin bu sözleeyi imzalamas ile sözlee hükümlerini kabul ve taahhüt etmi say齦齬lar. Bu geziye kat齦an tüketiciler imzalam olmasalar dahi taraflar aras齨da geçerli olacak bu sözlee rtlar齨 YILCAN TUR軿M  Broürü, YILCAN TUR軿M  輓ternet sitesi ve ilanlar nedeni ile ö餽enmi geziye bu sözlee rtlar齨da kat齦may kabul etmierdir. Bu nedenden dolay tüketicinin turu iptal etme hakk yoktur.

5) Seyahat sigortas hizmeti sat齨 alan veya seyahat sigortas paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ay齪l ifa, hasar, zarar ve kay齪lar ile ilgili teminat齨 kapsam bu hizmeti sunan sigorta firmas齨齨 poliçesiyle belirlenmi⺶ir. Acente bu teminatlar齨 içeri餴, kapsamlar ve uygulama 㧐killeri ile ilgili herhangi bir sorumluluk tamamaktad齬.

6) Tüketicinin baad turu, hizmetin kusurlu oldu饀ndan bahisle terk etmesi halinde turu terk etti餴ni acente yetkilisine ve konaklad otele sebepleri ile birlikte yaz齦 olarak belirtmek zorundad齬. Aksi halde tüketici turu terk etmi say齦齬 ve hizmeti al齪 kullanm addedilir.

7) Tüketicinin 㱮kayetçi oldu饀 hususlar hizmetlerin ifas s齬as齨da yaz齦 olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin 㱮kayetçi oldu饀 halde hizmeti sonuna kadar kullanmas 㱮kayetçi oldu饀 hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklar齨 ortadan kald齬齬.

8) Tur bedeli ücreti tur kapsam齨da taahhüt edilen rehber ücretleri kapsam齨dad齬. (Paket programda rehberlik dahil edilmi ise)

9) YILCAN TUR軿M  geziye kat齦an tüketicilerle, otel, tay齝 firmalar ve gezi ile ilgili di餰r hizmetleri sunan her tür üçüncü h齭 ve tüzel ki㱮likler nezdinde arac konumda olup meydana gelecek de餴㱮klikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kay齮 olan tüketicilerin, Seyahat acentesi ile tamay üstlenen müesseseler aras齨da yap齦m anlaalar hilaf齨a arac齦ar齨 programlar齨da gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamas齨dan, kara, hava ve deniz araçlar齨齨 her türlü gecikmelerinden, ar齴alanmalar齨dan, sis, f齬t齨a, tipi ve her türlü hava ko⺷llar齨dan yol engeli gibi sebeplerden yol güzergah ve rotalar齨 de餴⺶irmelerinden, grev,terör,sava, sava ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden ulam arac齨 kullanan齨 kendi hatas齨dan veya üçüncü ki㱮lerin hsi kusurlar齨dan veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksakl齥lar齨, maddi, manevi hasarl kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatal hizmetlerinden, Seyahat Acentesi’nin ieten s齠at olmamas nedeni ile mevcut sorumlulu饀 bulunmad齨 asli faili gibi do餽udan do餽uya sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacakt齬. Tüketici bu gibi aksakl齥 veya kaza durumlar齨da öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alaca瘕n asli failden tamamen alamad durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.

10) Uçak-Tren-Gemi ile yap齦an yolculuklarda bu tama araçlar齨a gelen zamlar ilan edilen gezi ücretlerine ayn oranda ilave edilir.

11) YILCAN TUR軿M konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine gelece餴 konusunda garanti veremez. Otele var günü odalar saat 14:00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayr齦 günü tüketicilerin en geç 10:00’a kadar odalar齨 boltmalar gerekir.

12) Satlar齧齴 nakit veya bankalar齨 kredi kartlar ile pe㱮n ve / veya bankalar齨 taksit yapan kredi kartlar ile taksitli olarak yap齦maktad齬. Kredi kart ile satlarda ödeme yap齦mamas halinde tüketici, kredi kart sözleesi imzalanan bankas ile muhatap olup, bankan齨 uygulayaca瘕 faiz oranlar geçerlidir. Bu nedenle YILCAN TUR軿M muhatap de餴ldir.

13) Paket tur sözleesi yönetmeli餴nin 6. maddesine göre sözleede öngörülen fiyat ve ko⺷llar de餴⺶irilemez. Ancak liman, havaalan齨a ini vergileri gibi hariç vergi ve ücretler de döviz kurlar齨dan kaynaklanan fiyat de餴㱮kliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukar齞a verilen nedenlerle meydana gelen fiyat art tüketiciye bildirilir. Bu durumda yönetmeli餴n ayn maddesine göre tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleeden dönme hakk齨a sahiptir.

14) Tüketicinin sat齨 alm oldu饀 tur program齨daki gezinin baamas齨dan sonra meydana gelen de餴㱮kliklerden YILCAN TUR軿M sorumludur. YILCAN TUR軿M , tüketici aleyhine ve zarar gördüü a㱮kar de餴㱮klikleri, gezi s齬as齨da veya gezi sonras齨da tazminat齨 hesaplanmas TÜRSAB Çizelgesi hükümleri (TÜRSAB TUR軿M TÜKET軨軱ER TALEPLER軳  DE蠩RLEND軷ME Ç軿ELGES ) uyar齨ca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi 㧐klinde tazmin edebilece餴 gibi, ayn zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnas齨da tüketiciye verilen ek hizmetler ile  de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici taraf齨dan al齨齪 kullan齦m veya tüketilmi olmas tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklar齨 ortadan kald齬齬.

15) Tura kat齦an tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70 cm ebatlar齨dan büyük olmamak kayd ile 1 valiz, uçakl seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakk vard齬. Valizlerin ve içindeki e⺻alar齨 her türlü sorumlulu饀 sahiplerine aittir.

16) Kokan, akan, yan齝 veya patlay齝 vas齠lar olan veya rahats齴l齥 veren e⺻alar ile kesici, delici ve atei silahlar ve her çe㱮t hayvan, YILCAN TUR軿M ’un ayr齝a ve aç齥ça ve yaz齦 izni olmaks齴齨 tat araçlar齨a ve konaklanacak tesislere al齨mazlar. 

17) Bu sözleede yaz齦 olmayan hususlardan 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havac齦齥 Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dahil oldu饀 Uluslararas sözleeler ve bunlara ba餷 olarak ç齥art齦m tüzük, yönetmelik, genelge ve tebli餷er ile Uluslar aras kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulunan TÜRSAB Çizelgesi hükümleri tatbik olunacakt齬.

18) Sözleeden do餫cak uyuazl齥larda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.

19) Tüketici sözleede beyan etti餴 isimlerin ( pasaporttaki yaz齦 㧐kli ile ) do餽ulu饀ndan sorumludur. Sözleenin tüketicide kalan kopyas ile YILCAN TUR軿M ’da kalan kopyas aras齨da fark olursa YILCAN TUR軿M ’da kalan kopya ile YILCAN TUR軿M ’un kay齮lar esas al齨齬.

20) Taraflar aras齨da iki nüsha olarak tanzim edilmi bulunan i bu paket tur sözleesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkal olarak tanzim edilmi, okunmu, kontrol edilerek kabul edilmi⺶ir. Taraflar karl齥l kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza alt齨a alarak kabul ve teyit etmierdir. Seyahate kat齦acak olan ve bu sözleede adlar yaz齦 tüketiciler ad齨a i㧏u paket tur sözleesini kabul eden ve taraf ad齨a vekaleten imzalam oldu饀 ki㱮lere kar tüm hukuki sorumlulu饀n kendisine ait oldu饀nu ayr齝a kabul ve taahhüt etmi⺶ir.

Turumuzu sat齨 alan misafirlerimiz bu sözleeyi kabul etmi say齦齬.

 

 

 

Hen鼁 yorum yap齦mam

  Yorum Ekle
Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
G黺enlik Kodu :
• Havale/EFT 輑e 謉eme
174,00 TL

• Bankalara G鰎e Taksit Se鏴nekleri  : Kampanyal taksitler koyu renk g鰖黭mektedir.
Taksit Taksit Tutar Toplam
2 87 174 TL
3 58 174 TL

Benzer Turlar